جدول خطا و پاسخ‌های برگشتی وب‌سرویس


کد شرح
100 عملیات موفقیت آمیز
101 عمليات پرداخت موفق بوده و قبلا PaymentVerification تراكنش انجام شده است
102 اتصال به وب سرویس انجام نشد
-1 درخواست باید از طریق وب سرویس ارسال شود
-2 مقداری برای MerchantID ارسال نشده است
-3 مقداری برای Amount ارسال نشده است
-4 مقداری برای CallbackURL ارسال نشده است
-5 حداقل مبلغ قابل پرداخت 100 تومان می‌باشد
-6 MerchantID وارد شده در سیستم یافت نشد
-7 MerchantID وارد شده فعال نیست
-8 اکانت شما تجاری نیست, لذا امکان استفاده از وبسرویس را ندارید
-9 IP معتبر نیست
-10 آدرس بازگشتی با آدرس درگاه پرداخت ثبت شده همخوانی ندارد
-11 خطای در وب سرویس - ایجاد تراکنش با خطا مواجه شد
-12 مقدار Authority ارسالی معتبر نیست - تراکنش یافت نشد
-13 مقداری برای Authority ارسال نشده است
-14 اطلاعات تراکنش یافت نشد, مقدار Authority را برسی کرده و صحیح بودن آن اطمانان حاصل کنید
-15 تراکنش پرداخت نشده است
-16 مبلغ ارسال شده با مبلغ تراکنش یکسان نیست, مقدار Amount را برسی کرده و نسبت به صحت آن اطمینان حاصل کنید
-17 دسترسی شما به این تراکنش رد شد, Authority این تراکنش برای MerchantID شما ثبت نشده است
-18 پرداخت تراکنش با موفقیت انجام شده است, اما در بروزرسانی کیف پول پذیرنده مشکلی پیش آمده است
-19 وضعیت تراکنش نامشخص است
-20 شماره کارت ارسال شده معتبر نیست
-21 شماره کارت پرداخت کننده با کارت مجاز به پرداخت مطابقت ندارد